Par mums

SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” izveidots 2004. gadā, apvienojot LU Filozofijas un socioloģijas institūta (kurš dibināts 1981. gadā kā Latvijas Zinātņu akadēmijas pētniecisks institūts; kopš 1997. gada Institūts integrēts Latvijas Universitātē un darbojas kā patstāvīga juridiska persona) sociologu – pētnieku grupu un ārštata darbinieku – intervētāju tīklu. SPI specializējas kvantitatīvajos un kvalitatīvajos socioloģiskos pētījumos, iedzīvotāju aptaujās, projektu konsultēšanā un novērtēšanā, jaunatnes izpētes, identitātes, Eiropas integrācijas un citos jautājumos. Pētniecības jomas: sociālā politika, sociālā struktūra, politiskās sistēmas, izglītības un zinātnes socioloģija, jaunatnes socioloģija, veselības socioloģija un atkarību izpēte.

Socioloģisko pētījumu institūta rīcībā ir plašs intervētāju tīkls, kurā nodarbināti vairāk kā 90 apmācīti intervētāji un vidēji 50 apmācīti rezerves intervētāji, kuri tiek piesaistīti pētījumos ar palielinātu izlases apjomu.  Intervētāju tīkla darbība nodrošina visu Latvijas teritoriāli administratīvo vienību pārsegumu.  Intervētāji ir organizēti 12 reģionālās grupās, kas pakļautas grupu vadītājiem.  Grupu vadītāji atbild arī par jaunu intervētāju piesaisti un apmācību.  Daļa intervētāju ir apmācīti padziļināto – kvalitatīvo interviju veikšanā.  Veicot kvantitatīvos pētījumus, vidēji 10% interviju tiek kontrolētas, atkārtoti apmeklējot respondentu, sazinoties pa telefonu vai veicot pasta aptauju, lai noskaidrotu intervijas norises faktu un respondenta izvēles principus. Atsevišķos, piemēram, longitudinālos pētījumos vai pēc pasūtītāja pieprasījuma izlases kārtībā tiek veikta arī iegūtās informācijas pārbaude, atkārtoti vēršoties pie respondenta.

SPI sociologu grupa nodrošina kā kvantitatīvo pētījumu (mērķa grupu anketēšana, tiešās intervijas, aptaujas pa telefonu), paneļpētījumu, tā arī kvalitatīvo pētījumu, izmantojot padziļinātās intervijas, fokusgrupas, gadījumu studijas (case studies), institucionālo analīzi, kā arī publikāciju un dokumentu kontentanalīzi, realizāciju.  Šo metožu pielietošana apgūta, strādājot starptautiskos projektos sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas, ASV un citu valstu pētniekiem, kā arī regulāri piedaloties starptautiskos apmācību semināros.  SPI sociologi specializējas AdHoc pētījumos, kas nodrošina visu pētījuma posmu (aptaujas instrumentārija izstrādi, izlases veidošanu un realizāciju) izstrādi atbilstoši konkrēta pasūtītāja vajadzībām.

Institūta pētnieku grupa nodrošina visu pētījuma posmu realizāciju – koncepcijas sagatavošanu, metodoloģijas izstrādi, instrumentārija sagatavošanu, lauka darba veikšanu, datu apstrādi un analīzi.

Atbilstoši pētījuma mērķim un pasūtītāja interesēm kvantitatīvo pētījumu veikšanai tiek izmantotas dažādas izlases veidošanas metodes.  Sabiedriskās domas aptaujās tiek izmantota vairākpakāpju stratificēta gadījuma izlase, kas nodrošina izlases reprezentativitāti attiecībā pret Latvijas iedzīvotāju kopumu.

Pētījumu datu apstrādi (kodēšanu, ievadīšanu, pārbaudi) veic 16 apmācīti un pieredzējuši darbinieki, kuri tiek arī regulāri kontrolēti. Datu apstrādes procesu vada un kontrolē 2 datu apstrādes menedžeri, kuru pakļautībā strādā 2 informācijas kodētāji, 12 datu ievadītāji (darbinieku skaits tiek piesaistīts atbilstoši darba apjomam).  Kontrole tiek nodrošināta visos lauka darba un datu apstrādes posmos.  Ievadītie dati tiek pārbaudīti, izmantojot katram pētījumam speciāli sagatavotas pārbaudes programmas, nodrošinot datu ievades kļūdu pārbaudi un datu loģisko sakarību pārbaudi.  Datu ievadīšanai tiek izmantota SPSS PC/SYSTAT datu ievades programma.  Datu apstrādē, tabulu sagatavošanā tiek izmantoti sekojoši programmnodrošinājumi: SPSS for Windows, Stata, R, MS Excel, OpenOffice, MySQL. Iegūtās datu bāzes iespējams sagatavot dažādos formātos atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam.